Revize úniků

Zkoušky těsnosti / Revize úniků

Nařízení EU 2037/2000 a 842/2006 stanovují počet kontrol těsnosti za rok pro chladicí zařízení s náplní chladiva nad 3 kg. Správná náplň chladiva je podmínkou pro energeticky efektivní a dlouhodobě bezpečnou funkci chladicího zařízení

Kontrola těsnosti zahrnuje

  • přímá kontrola těsnosti podle Nařízení EU 842/2006
  • využití nejmodernějších detekčních přístrojů pro nalezení těch nejmenších netěsností
  • osvědčení o kontrole těsnosti podle Nařízení EU 2037/2000 a EU 842/2006
  • záznam o kontrole těsnosti do zákonem předepsané evidenční knihy chladicího zařízení
  • vystavení evidenční knihy chladicího zařízení při první kontrole
  • označení netěsností a určení termínu odstranění dle platné legislativy

Novela zákona o ochraně ovzduší

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014
ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Předpis plně nahradí stávající nařízení o fluorovaných skleníkových plynech od 1. ledna 2015.

 

zákon č. 73/2012 Sb.

Národní a mezinárodní legislativa

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie vstoupilo na našem území v přímou účinnost nařízení (ES) 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Toto nařízení bylo od 1. ledna 2010 zrušeno a nahrazeno novým nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009. V platnosti zůstala jen doplňující národní právní úprava, zajišťovaná zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve smyslu pozdějších znění a vyhláškou č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Tyto dva národní právní nástroje pokrývají oblasti vymezené výše citovaným nařízením ES pro povinnou právní úpravu ze strany členských zemí.

Všechny tři jmenované legislativní nástroje slouží k implementaci požadavků Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Na fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny se sice vztahuje Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, nicméně se používají především v oboru chladírenství, v klimatizačních zařízeních, tepelných čerpadlech a systémech požární ochrany. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech stanovuje základní požadavky tvořící systém předcházení emisím fluorovaných skleníkových plynů. K tomuto nařízení byla vydaná série prováděcích nařízení Evropské komise.